உங்கள் தொழிற்சாலை எங்கே அமைந்துள்ளது?

2022-07-15

எங்கள் தொழிற்சாலை 2000 சதுர மீட்டருக்கு மேல் ஆக்கிரமிக்கப்பட்ட குறிப்பிடத்தக்க வால்டன் சயின்ஸ் ஹுய்சோ நகரில் அமைந்துள்ளது.